ruimte voor talent

Visie en Missie

De kernkwaliteiten van onze school zijn:
1.       Respect
2.       Veiligheid
3.       Verantwoordelijkheid
4.       Communicatie
5.       Kwaliteit

Obs De Woelwaters is een afspiegeling van onze maatschappij dit betekent dat we binnen die multiculturele samenleving elkaars waarden en normen respecteren. Op school moet je jezelf kunnen zijn. Vertrouwen en veiligheid zijn hierbij belangrijk. Ontwikkelingsgericht onderwijs aan kinderen heeft specifieke aandacht voor vergroting zelfvertrouwen, ontwikkeling van een positief zelfbeeld vrij van emotionele belemmeringen. In dit kader is de sociaal-emotionele methode Kanjertraining een mooi middel om leerlingen inzicht te laten krijgen in hun eigen en in andersmans gedrag en hoe daar mee om te gaan. Kanjertraining blijft niet beperkt tot enkel lessen maar vormt de leidraad voor ons gedrag gedurende de gehele dag.

De Woelwaters wil een leef-en werkgemeenschap zijn en zij leert kinderen te ervaren dat individuele kwaliteiten kunnen worden ingezet voor elkaar. Ze leert de kinderen omgaan met verschillen en eigen specifieke kwaliteiten te waarderen en zelfstandig werken te plannen. Dit plannen vereist een eigen verantwoordelijkheid maar vraagt ook van de leerkracht om een stapje terug te doen. Kinderen worden op die manier eigenaar van hun eigen leerproces. Zelf plannen en eigen vragen en interesses vormen de basis voor dit leerproces,  zodat leren echt leuk wordt.
De school organiseert tot nu toe het onderwijs in een leerstofjaarklassensysteem waarbij zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan individuele onderwijsbehoeften. De leraar is hier de sturende en regisserende factor. Omdat er de komende jaren meer gewerkt gaat worden binnen de visie van Meervoudige Intelligentie zal de rol van de leerkracht meer een begeleidende rol worden bij het leerproces van de leerling. Voor het werken met methodes betekent dit dat we deze meer als bron dan als leidraad gaan gebruiken.
De leerkracht wil effectief gebruikmaken van dag- en weektaken t.b.v. zelfstandigheids-bevordering van kinderen.

We streven een cultuur na waarin leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren en ook verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes.
Kinderen leren op verschillende manieren, dat betekent dat we na moeten denken over hoe we onderwijzen. D.m.v. het werken volgens de methode van Meervoudige Intelligentie en het gebruik maken van verschillende coöperatieve didactische werkvormen willen we ieder kind de mogelijkheid geven om zichzelf te ontwikkelen op een manier die bij hem/haar past en die leren leuk maakt.
De kinderen leren het meest als er structuur is in de klas. De leerkracht bepaalt welke groeperingvorm voor de klas het beste aansluit.
We vinden het wenselijk dat de kinderen in groepjes zitten. De samenstelling van deze groepjes wisselt gedurende het schooljaar.
We geven klassikale instructie aan homogene groepen. Daar waar mogelijk bieden we een gedifferentieerde instructie aan (groepjes) kinderen op een ander niveau. We gebruiken hierbij o.a. de instructietafel. De leerling wordt  uitgedaagd/uitgenodigd deze extra instructie te volgen. Leidend zijn hierbij de  individuele onderwijsbehoeften die kinderen hebben.
 
De missie luidt: Ruimte voor talent